”Behovet av investeringar i infrastruktur är enormt”

2024-05-14

Infrastruktur har blivit en viktig byggsten i många investerares portföljer. Storebrand är inget undantag. På global nivå har tillgångsklassen växt med 18 procent årligen sedan 2010[1], men behovet av nya infrastrukturinvesteringar är fortfarande enormt.

Investeringar innebär en risk. Produkter inom alternativa investeringar riktar sig endast till professionella investerare.

Blackrock-chefen Larry Fink har beskrivit utvecklingen som en "infrastrukturrevolution", enligt The Economist. Världens största fondförvaltare köpte tidigare i år Global Infrastructure Partners (GIP) för 12,5 miljarder dollar. GIP är världens tredje största förvaltare av infrastruktur.

Nyligen meddelade australiensiska Macquarie att de har rest 8 miljarder euro till sin europeiska fond. Fonden är den största någonsin riktad mot investeringar i europeisk infrastruktur.

God finansiell attraktivitet har naturligtvis varit viktigt för att locka investerare till infrastruktur. Dessutom finns möjligheten att bidra till energiomställning och energisäkerhet.

- Infrastruktur har starka trender i ryggen, och det bidrar till att intresset för denna typ av investeringar ökar. De senaste åren har vi sett massiva investeringar från pensionsfonder över hela världen. Infrastruktur är idag en viktig byggsten i portföljen hos många investerare, säger Jo W. Gullhaugen, chef för infrastrukturinvesteringar hos Storebrand.

Ändå finns det fortfarande stora investeringsbehov som måste mötas under de kommande åren. Befintlig infrastruktur måste uppgraderas samtidigt som energiomställningen kräver nya investeringar.

Bara i Europa uppskattar McKinsey[2] att investeringsbehovet för att nå netto noll-utsläpp är 28 000 miljarder dollar. Hälften av dessa investeringar kan vara relevanta för infrastrukturinvesterare som Storebrand. Detta är alltså bara Europa och endast relaterat till energiomställning.

- Jämför vi detta med det totala förvaltningskapitalet i globala infrastrukturfonder, som just har passerat 1 000 miljarder dollar, ger det en bild av vilken enorm uppgift vi står inför, säger Gullhaugen.

Goda portföljegenskaper

Infrastruktur är en gemensam beteckning för många olika typer av "assets" – eller tillgångar på ren svenska. Från järnvägslinjer, fibernät och datacenter, till solparker och installationer för produktion av vindkraft till havs. Den kraftiga tillväxten i sådana investeringar förväntas fortsätta under de kommande åren.

En undersökning utförd av Campbell Lutyens[3] visar att en majoritet av institutionella investerare globalt (57 %) önskar öka sin exponering mot infrastruktur under de kommande åren, medan få vill minska exponeringen.

Viktiga finansiella egenskaper vid dessa typer av investeringar är långa stabila kassaflöden, låg samvariation med andra tillgångsklasser och kassaflöden som följer med inflationen. Dessutom kommer infrastruktur väl ut för livbolag och pensionsinvesterare under det europeiska solvensregelverket.

- De största nordiska institutionella investerarna har haft infrastruktur i sina portföljer ett tag, och allt fler av de lite mindre investerarna kommer nu efter. Vi anser att varje långsiktig investeringsportfölj bör ha en exponering mot de egenskaper som infrastruktur tillför, säger Gullhaugen.

Energisäkerhet på kartan

Både USA och flera europeiska länder kämpar med statskulderna och har inte råd att bygga ut kritiska infrastrukturprojekt.

Jo Gullhaugen pekar på trender som digitalisering, det gröna skiftet och energisäkerhet som drivkrafter för ökat investeringsbehov.

- Rysslands invasion i Ukraina har verkligen ökat uppmärksamheten kring energisäkerhet. Tillsammans med oljefonden och Allianz är vi med på att bygga Tysklands största vindpark som ska försörja 1,2 miljoner hushåll i Tyskland med energi. Här går energisäkerhet, klimat och goda finansiella egenskaper hand i hand, säger Storebrand-förvaltaren.

"Impact" är ett ord som ofta nämns i samband med infrastruktur, vare sig det gäller transport, förnybar energi eller andra investeringar.

- Detta är viktigt både för oss och våra kunder. Många är intresserade av att deras investeringar ska bidra positivt. Två centrala investeringsteman i vår infrastrukturfond är förnybar energiproduktion och utfasning av fossila bränslen av transportsektorn. Minst lika viktig är dock att infrastruktur har goda finansiella egenskaper. Det är inte så att man 'offrar' avkastningen för att göra skillnad. Investerare får både och", ler Gullhaugen.

Ny fond under etablering

Storebrand Asset Management stängde sin första infrastrukturfond – Storebrand Infrastructure Fund (SIF) – 2022 med ett förvaltningskapital på cirka 11 miljarder kronor. Storebrands egna pensionsfonder är största investerare i fonder.

- Kunderna sitter alltså i samma båt som vårt eget livbolag, som gör alla sina investeringar i infrastruktur genom den här fonden, säger Gullhaugen.

SIF investerar direkt i infrastruktur som bidrar till energiomställning, utfasning av fossila bränslen och digitalisering. För närvarande är drygt hälften av kapitalet investerat i sju direkta investeringar i olika sektorer.

- SIF har investerat i vindkraft på land och till havs, solparker med batterilagringskapacitet, elektriska tåg och fjärrvärme. Vi har många investeringsmöjligheter och upplever ett stort intresse för denna typ av investeringar bland kunderna. Därför är vi i färd med att etablera en ny fond med motsvarande mandat. Också här kommer Storebrands egna pensionsportföljer att vara en stor investerare, avslutar Gullhaugen.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadsutvecklingen, förvaltarens kompetens, fondens riskprofil och förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursförluster. Det finns risk förknippad med investeringar i fonden på grund av marknadsrörelser, valutautveckling, räntor, ekonomiska förhållanden, bransch- och företagsspecifika förhållanden. Informationen i denna presentation är inte riktad till investerare eller marknader där sådan marknadsföring skulle vara förbjuden och är endast avsedd för professionella investerare. Innan du investerar rekommenderas potentiella investerare att bekanta sig med fondens prospekt, som innehåller ytterligare information om fondens egenskaper och kostnader. Informationen är inte utformad för användning i någon jurisdiktion eller plats (inklusive USA) där publicering eller tillgänglighet av informationen skulle strida mot lokala lagar eller förordningar. Storebrand Alternative Investments S.A. SICAV-RAIF - Storebrand Infrastructure Fund kan avsluta åtgärder för marknadsföring enligt gränsöverskridande distributionsdirektiv. Investerares rätt att klaga görs tillgängliga för investerare i enlighet med vår policy och förfarande för hantering av klagomål. Besök www.storebrand.com/sam eller kontakta din kundansvarig för mer information.

 

[1] Preqin, Future of Alternatives, 2024

[2] McKinsey, Europe path to net zero, 2020

[3] Campbell Lutyens Infrastructure Market Report, 2H 2023