"Om räntetoppen är nådd – vad händer då med räntefonder?

2024-02-06

Hur länge varar festen på räntemarknaden? Storebrands räntefondförvaltare Susanna Kaas von Mentzer tror på goda utsikter för stabil avkastning även under 2024, speciellt för fonder med kortare räntebindning.  

Räntefonder har under lång tid legat på fondtorgen som en lågintresseprodukt, inte minst korträntefonder, till att under det senaste året ha stått i centrum för uppmärksamheten från medier, sparare och större investerare. Susanna Kaas von Mentzer förvaltar Storebrands korträntefond. Storebrand har ett av Nordens största räntehus och i Sverige sitter Susanna i ett team om fyra personer. Utöver korträntefonden förvaltar de bland annat även en grön obligationsfond och en high yield företagsobligationsfond.

Trots den lägre risken levererade korträntefonder under fjolåret en avkastning runt 4 procent, nivåer vi inte sett på mycket länge. Många räntefonder med högre kreditrisk gav mer än 10 procent i avkastning. Bakgrunden är inte bara positiv: Kraftig ökad inflation har tvingat centralbanker över hela världen att höja räntorna. På två år har Sveriges Riksbank genomfört 8 räntehöjningar.

"Det ökade intresset för räntefonder beror på kombinationen av stigande räntor och högre riskpremier som gör det möjligt att skörda en högre avkastning än tidigare. När räntefonderna med lägst risk ger en löpande årlig avkastning runt 4 procent blir det ett konkurrenskraftigt alternativ jämfört med många andra investeringsalternativ", säger Susanna.

Fortsatt goda utsikter

Utsikterna är fortfarande goda på den svenska räntemarknaden för korträntefonder, även om räntetoppen är nådd och kreditpåslagen har blivit något mindre. Det gäller även för högräntefonder. Susanna vill ändå påpeka att utsikterna skulle försämras om styrräntorna faller snabbt under sommaren och hösten.

"Om så sker kommer även den löpande avkastningen i korträntefonder att minska, även om den omedelbara effekten är något högre avkastning. Vi anser dock att det är osannolikt att vi återgår till ett scenario med nollränta. Det enda som kan utlösa något sådant är om något mycket oväntat skulle ske som utlyser en djup lågkonjunktur med kraftigt ökad arbetslöshet", förklarar Susanna.

I skolbänken lärde vi oss att om räntan går ned stiger värdet på redan utgivna obligationer, enligt den enkla principen att äldre obligationers fastställda räntor blir mer attraktiva jämfört med nyare som ges ut med en lägre ränta. Är det då nu, inför de högst troliga räntesänkningarna, som investerare borde köpa obligationer med så lång löptid som möjligt, det vill säga lång duration? Fullt så enkelt är det inte, menar Susanna. 

”I normala fall ska man få mer betalt som obligationsägare då man låser räntor under en lång löptid. Idag får du tvärtom en lägre ränta på obligationer med lång löptid. Det beror på att marknaden som helhet tror att räntan kommer att bli lägre på sikt. Vi tror istället att penningmarknadsfonder eller FRN-fonder kan vara ett bra investeringsalternativ under första halvan av 2024.” 

FRN står för Floating Rate Note, vilket är ett finansiellt instrument där räntan justeras med vissa intervall under löptiden, vanligtvis med tre månaders stibor.

”Storebrand FRN Företagsobligation ger full exponering mot företagsobligationer emitterade av företag med hög kreditvärdighet, till låg ränterisk och utan valutarisk. Det betyder att fonden har små kurssvängningar och i sin investeringsfilosofi är i princip opåverkad av ränteförändringar och valutarörelser. Men det finns givetvis risker som man behöver beakta som skulle kunna påverka kreditpåslaget.”

I ett scenario där centralbankerna får svårt att sänka räntan, om inflationen biter sig fast längre än vad som prognosticeras, finns risker men också möjligheter i vissa sektorer som smittas av oro. Det gör bolagsanalysen än viktigare, menar Susanna.

Ett team där alla kompletterar varandra

På frågan vad som gör en bra ränteförvaltare svarar Susanna att man måste vara nyfiken och analytiskt lagd.

”Det är viktigt att kunna göra en oberoende bedömning, se möjligheter och risker som andra inte ser. Inte minst ser jag det som avgörande att vara en bra lagspelare och kunna komplettera varandras olika expertområden inom förvaltarteamet.”

Skiljer sig ert team från andra?

”Det är såklart svårt att säga hur, men vi brukar alltid fokusera på att vara aktiva i marknaden och bygga vår förvaltningsstrategi som ett team där vi alla fyra gemensamt ansvarar för alla beslut och positioner vi tar. Att vi dessutom har kul och känner oss stimulerade är kanske inte unikt men det bidrar definitivt till en vilja att alltid vara på tå. Förvaltningen kräver ständig uppmärksamhet och justeringar. Det är det som gör det så spännande", avslutar hon.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På storebrandfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Våra räntefonder har tillstånd att placera över 35 procent av fondförmögenheten i skuldförbindelser utgivna av den svenska staten. Fonden Storebrand Kortränta har under 10-årsperioden mellan 2013-12-31 - 2023-12-31 avkastat 4,57 procent medan fondens jämförelseindex OMRX Treasury Bill Index avkastade 0,40 procent under samma period. För år 2023 avkastade fonden 3,87 procent medan fondens jämförelseindex avkastade 3,29 procent. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka, för mer information se storebrandfonder.se/hallbarhet