Vi stödjer investerarupprop för inkludering av finansiella sektorn i CSDDD

2023-11-15

Uppmaning till Sveriges regering rörande pågående trilogförhandlingar om EU:s Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

Storebrand Asset Management välkomnar brevet från danska investerare som stödjer en inkludering av den finansiella sektorn i EU:s Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). I samband med de nu pågående trilogförhandlingarna i EU riktar vi nu även samma uppmaning till den svenska regeringen: att den finansiella sektorn också bör omfattas av CSDDD. Trilogförhandlingarna innebär att EU-kommissionen, parlamentet och medlemsländerna ska komma överens om en slutlig version av direktivet.

Storebrand Asset Management förvaltar över 1100 miljarder SEK, ett kapital som vi har åtagit oss att förvalta på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Som en del i det har vi därmed åtagit oss att följa internationella standarder och riktlinjer när vi fattar investeringsbeslut, vilket inkluderar FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag, och då särskilt OECD:s sektorspecifika riktlinjer om tillbörlig aktsamhet för institutionella investerare. Att etablera due diligence-processer (dvs. processer för tillbörlig aktsamhetsvärdering) i enlighet med dessa riktlinjer, innebär att vi har ett ansvar att identifiera, bedöma, hantera och mildra risken för negativa konsekvenser.

Vi anser att due diligence är ett viktigt verktyg och att direktivet kan skapa en jämnare spelplan och starkare incitament för företag och finansiella institutioner att ta hänsyn till påverkan på miljömässiga och sociala faktorer i sina värdekedjor. Vi ser due diligence-direktivet som en del av ett bredare regulatoriskt ekosystem och att det är ett viktigt komplement till existerande regelverk som SFDR, CSRD och taxonomin.

Vi noterar att många investerare, inklusive oss själva, redan idag dedikerar betydande resurser till due diligence-processer i enlighet med internationella standarder. Vi menar att vi därmed redan åtagit oss att göra due diligence som ett led i vår investeringsprocess, i linje med internationella ramverk, och att det här direktivet enbart är en formalisering av det vi redan frivilligt har åtagit oss.

Vi anser att kravet på due diligence bör följa ett riskbaserat förhållningssätt, det vill säga fokusera på de allvarligaste riskerna för människor och miljö. Det bör också omfatta hela värdekedjan samt samtliga sektorer och företag. Inte minst bör det anpassas till de specifika förutsättningar och möjlighet till påverkan som vi som finansiella aktörer har, i linje med terminologin i existerande internationella riktlinjer.

Vi uppmanar därmed den svenska regeringen att spela en proaktiv roll i trilogförhandlingarna och förespråkar att de inkluderar, inte exkluderar, finanssektorn i CSDDD.

(Pressmeddelandet)