Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Information om åtgärder i Storebrand Asset Management med anledning av COVID-19

2020-03-14

Världshälsoorganisationen WHO har uppgraderat och klassificerat utbrottet av COVID-19 som en pandemi. Risken för spridning av viruset bedöms vara mycket hög. Myndigheter, näringsliv och offentlig verksamhet har trappat upp sin beredskap och mer kraftfulla åtgärder införs nu för att begränsa virusets spridning.

Vi följer utvecklingen av COVID-19 noggrant och respekterar de rekommendationer som ges från olika myndigheter. Vi har hög beredskap och har implementerat ett flertal åtgärder för att hantera den krävande situationen. Allt resande ställs in, vi håller fysiska möten till ett minimum och med en begränsning i antal. Stora evenemang där riskspridningen är stor ställs in helt. Vi har delat upp kritiska funktioner och de som kan arbeta hemifrån gör det. Att upprätthålla finansiella tjänster och se till att finansmarknaderna fungerar är definierat som samhällskritisk.

I vårt samhälls- och kundansvar ingår därför att vi ska upprätthålla förvaltning och drift även i krävande tider. Vårt fokus är nu att på bästa sätt hålla verksamheten igång så att våra kunder, leverantörer och anställda ska bli så lite påverkade som möjligt under en period som vi kan förvänta oss kommer att pågå en längre tid än många initialt kunde förutse.

I vår operativa verksamhet har vi gjort insatser som säkerställer att våra processer ska fungera som vanligt. Vi kommer alltså att fortsätta att kunna hantera ordrar och genomföra handel precis som vanligt. Vi håller löpande kontakt med banker och återförsäljare för att säkerställa att vi har tillgång till det data och det stöd vi behöver för att hålla vår verksamhet igång. Vi följer situationen noggrant och är redo att införa fler åtgärder om det skulle behövas.

Kapitalmarknaden

Den kraftiga oron som vi har sett den senaste tiden håller i sig. En ökad spridning av COVID-19 och implementering av åtgärder för att förhindra smittspridning, får allt större konsekvenser och kommer att reducera den globala tillväxten väsentligt under detta år. Vi förväntar oss att det krävs en stabilisering av antalet smittade innan situationen förbättras.

Detta, tillsammans med osäkerhet relaterad till ytterligare spridning och relaterade effekter prisas nu in på värdepappersmarknaderna. Amerikanska aktier har gått ned med omkring 20 % från toppnivåerna tidigare i år. Stockholmsbörsen har fallit med nästan 30% sedan toppen i februari.

Marknadsoron märks även av på ränte- och kreditmarknaderna. På kreditmarknaderna har kreditpremierna ökat, både inom "investment grade" och framförallt inom "high yield" där oron på aktiemarknaderna mest märkbar. Räntenivåerna har dock fallit markant över hela räntekurvan, vilket bidragit positivt till avkastningen för obligationer. Exempelvis har den 10-åriga statslåneräntan i USA och Sverige tappat 120 respektive 30 baspunkter hittills i år.

Vi förväntar oss att volatiliteten på marknaderna kommer att hålla i sig under en period framöver tills situationen upplevs vara mer stabil. Det innebär att vi kommer att få se dagar med betydande kurssvängningar både uppåt och nedåt, vilket alltid är fallet under perioder med stor marknadsoro. Vi ser dock att centralbankerna har en hög beredskap, och både de amerikanska och engelska centralbankerna har redan sänkt räntan med 50 baspunkter. Den senare har även lanserat ytterligare åtgärder för att målinriktat dämpa effekterna som pandemin förorsakar näringslivet och ekonomin. Vi förväntar oss även att den europeiska centralbanken kommer att följa upp med ytterligare åtgärder.

Svenska Riksbanken meddelade idag att de lånar ut 500 miljarder till företag via bankerna för att undvika konkurser och de står redo att ”vidta ytterligare åtgärder och tillföra den likviditet som behövs”. Dessutom ser vi att allt fler länder presenterar eller arbetar med åtgärdspaket för att aktivt bekämpa pandemin och stötta näringslivet i varje enskilt land.

Historiskt har utbrott av pandemier (svininfluensan 2009, SARS 2003) gett upphov till aktivitetsbortfall, börsfall och marknadsoro. Fallen för aktivitetsnivåerna under 2003 och 2009 visade sig dock vara kortvariga med en efterföljande återhämtning när smittans omfattningen och aktivitetsnivåerna normaliserade sig. Spridningen av COVID-19-viruset är mer omfattande, och det finns en stor osäkerhet kring hur omfattande spridningen och omfattningen av åtgärder blir, framförallt i USA och Europa tillsammans. Detta gör det svårt att bedöma den totala realekonomiska effekten.

Erfarenheter från tidigare perioder med kraftig marknadsoro visar att oron når en punkt där den tar över och skapar överdrivna fall på marknaderna. Vi tror att detta är fallet även denna gång. I våra portföljer (allokeringsmandat), vilka följer vår marknadssyn, utnyttjar vi de stora marknadsrörelserna till att omallokera och gradvis öka aktieexponeringen. Varsel och konkurser kommer att förekomma inom enskilda, utsatta sektorer och den allmänna produktiviteten kommer att falla, men en stor del av aktivitetsnivån kommer med stor sannolikhet att normaliseras när spridningen av COVID-19 är under kontroll.

Åtgärderna påverkar oss alla och får återverkningar för leverantörer och de delar av näringslivet som vi är i kontakt med. Vi ber om förståelse för att detta är en utmaning för oss som kapitalförvaltare och vi kommer att göra vårt yttersta för att konsekvenserna ska bli så små som möjliga.Lars Pettersson, Head of Instiutional Client, Storebrand Asset Management, filial Sverige

Per Wennberg, Head of External Distribution, Storebrand Asset Management, filial Sverige